પ્રશ્નો અમોને મોકલો મોબાઇલ એપ્લિકેશન કૃષિ વિશે માહિતી

:: ખેડૂત મિત્રોને મુંઝવતા કૃષિ વિષયક પ્રશ્નો ::


(1) બોર કેવી જમીનમાં ઉગાડી શકાય?

જવાબ :  

આ ફળો બધા પ્રકારની જમીનમાં  થઇ શકે છે. ડુંગરાળ વિસ્તાર તથા રેતાળ , ગોરાળુ અને કાંપવાળી જમીન આ પાકને વધારે અનુકુળ આવે છે.

(2) સીતાફળ કેવી જમીનમાં ઉગાડી શકાય ?

જવાબ :  

આ ફળો બધા પ્રકારની જમીનમાં થઇ શકે છે.ડુંગરાળ વિસ્તાર તથા રેતાળ, ગોરાળુ  અને કાંપવાળી જમીન આ પાકને વધારે અનુકુળ આવે છે.